Дома
Помош
Мапа
    
ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности


Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување


    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема             РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕ


ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ


Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги
ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ


1.  Јавен повик за годишно собрание
1.1. Јавен повик за презакажано годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2021 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2021 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2021 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2021 г
7.  Финансиски извештаи за 2021 г. - независен ревизор.
8.  Консолидиран финансиски извештај за 2021 г. - независен ревизор
9.  Предлог одлука годишна сметка и др.
10.  Предлог одлука ревизорски извештaj
11.  Предлог одлука за распоредување на добивката
12.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
13.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија
14.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
15. Одлука за избор на Претседавач на Собрание 09.06.2022
16. Одлука за избор на бројач на гласови 09.06.2022
17. Одлука за избор на Записничар и двајца заверувачи на записникот
18. Одлука за усв. на Год. с-ка,ФИ,КГС,КФИ.ГИ и ИВР  за 2021 г.
19. Одлука за усво. на Ревизорски Извештаи за 2021 год
20. Одлука за рас. на добивка за 2021 год.
21. Одлука за одо. на раб. на членовите на ОД
22. Одлука за одре. на овл. ревизор на ГС и ФИ,КГС и КФИ за 2022 год
23. Преглед за спро. глас. на Год.Соб. на акционери