Дома
Помош
Мапа
     ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности

Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување

    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема                РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО
ГОДИШНО СОБРАНИЕ

Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ

1.  Јавен повик за годишно собрание
1.1  Јавен повик за презакажано годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2019 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2019 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2019 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2019 г.
7.  Финансиски извештаи за 2019 г. - независен ревизор
8.  Консолидиран финансиски извештај за 2019 г. - независен ревизор
9.  Предлог одлука годишна сметка и др.
10.  Предлог одлука ревизорски извештај
11.  Предлог одлука за покривање на загубата за деловната 2019 г.
12.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
13.  Предлог одлука за отповикување на неизвршен член на О.Д.
14.  Предлог одлука за избор на неизвршен член на О.Д.
15.  Понуда за ревизија ПЕРК Ревизија
16.  Понуда за ревизија RSM Makedonija
17.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
18.  Доставување на кандидатура за неизвршен член на Одбор на директори
19.  Номинација за избор на неизвршен член на Одборот на директори
20.  Предлог одлука за избор на неизвршен член на Одборот на директори
21.  Одлука за избор на Претседавач на собранието на акционери
22.  Одлука за избор на бројачи на гласови
23. Одлука за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи, консолидираната год.сметка и др.
24.  Одлука за усвојување на ревизорските извештаи
25.  Одлука за покривање на загубата за деловната 2019
26.  Одлука за одобрување на работата на членовите на одборот
27.  Одлука за отповикување на неизвршен член на одбор на директори
28.  Одлука за избор на неизвршен член на одбор на директори
29.  Одлука за назначување на овластен ревизор
30.  Преглед на спроведено гласање