Дома
Помош
Мапа
     ПОЧЕТНА  | РЖ УСЛУГИ А.Д. | УСЛУГИ  |  КАПАЦИТЕТИКОНТАКТ
Активности

Водостопанство - Снабдување на со техничка и хигиенска вода на територијата на Рудници и Железарница Скопје вклучувајки и третирање на водата за...
Телекомуникации - Локален оператор за телекомуникациски услуги, интернет ...
Обезбедување - Услуги во областа на обезбедувањето на ...
повеќе
Кратко претставување

    Постоењето датира уште од 1967 како дел од секторот ЕНЕРГЕТИКА во рудници и Железарница Скопје. Од 1997 РЖ УСЛУГИ е формирана како посебна компанија која дава услуги на сите субјекти во Рудници и Железарница Скопје ...

повеќе
Бизнис партнери и соработници
РК ЗАВАРУВАЊЕ - апарати за заварување и опрема                РУДАРСКИ ИНСТИТУТ - научно истражувачка установа 
_________________________________________________________________

ПОВИК ЗА ГОДИШНО СОБРАНИЕЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕЗАКАЖАНО ГОДИШНО СОБРАНИЕ
Copyright © RZ USLUGI A.D.
Почетна
За нас
Услуги
Поддршка
Партнери
Новости
Контакт
Наши партнери
Преглед на услуги

ПРЕВЗЕМИ ДОКУМЕНТИ

1.  Јавен повик за годишно собрание
2.  Информација за акции
3.  Годишна сметка на РЖ Услуги АД Скопје 2016 г.
4.  Консолидирана годишна сметка 2016 г.
5.  Годишен извештај за работење на РЖ Услуги АД Скопје - 2016 г.
6.  Извештај од внатрешна ревизија - 2016 г.
7.  Предлог одлука годишна сметка и др.
8.  Финансиски извештаи за 2016 г. - независен ревизор
9.  Консолидиран финансиски извештај за 2016 г. - независен ревизор
10.  Предлог одлука ревизорски извештај
11.  Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на О.Д.
12.  Предлог одулка за распоредување на добивката за 2016 г.
13.  Предлог одлука за отповикување на членовите на О.Д.  
14.  Предлог одлука за избор на членовите на О.Д.
15.  Понуда за ревизија Deloitte
16.  Понуда за ревизија Audit Македонија
17.  Понуда за ревизија RSM Македонија
18.  Предлог одлука за назначување на овластен ревизор
19.  Предлог одлука за утврдување на паричен надоместок за
       членовите на О.Д.
20. Номинација за избор на членови на О.Д. на РЖ Услуги АД Скопје
21. Доставување кандитатура и кандитатура од Филип Мешков
22. Доставување кандитатура и кандитатура од Јован Гечески
23. Доставување кандитатура и кандитатура од Александар Кечовски
24. Доставување кандитатура и кандитатура од Љубе Бубаќовски
25. Доставување кандитатура и кандитатура од Димитар Христов
26. Одлука за годишна сметка
27. Одлука за ревизорски извештаи
28. Одлука за одобрување ма работатана членовите на О.Д.
29. Одлука за распоредување на добивка од2016 год.
30. Одлука за отповикување на членовите на О.Д.
31. Одлука за избор на членови на О.Д.
32. Одлука за назначување на ревизор
33. Одлука за утврдување на паричен надомест за членовите на О.Д.
34. Преглед за спроведено Годишно собрание на акционери